آدرس :

تهران - محله مقدم - خیابان شهید سعید رشیدی جهان - کوچه ادریس نظری - پلاک ۲۲ طبقه همکف

کد پستی : ۱۳۶۴۶۵۸۵۶۱

تلفن :   ۱۱۹۴  ۹۱۰۱ ۲۱ ۹۸+

تلفن :   ۱۲۲۳  ۴۱۲ ۹۹۰ ۹۸+

زبان